top of page

Newyddion

 

ADUNIAD BLWYDDYN 125 - DYDD GWENER 15 EBRILL 2016

 

Mae eleni yn nodi 125 mlynedd ers sefydlu CPD Cymry Llundain ym 1891.

 

Fel rhan o'i ddathliadau cynhelir aduniad yn yCanolfan Cymry Llundain ar ddydd Gwener 15 Ebrill.

 

Estynnir croeso cynnes iawn i gyn-aelodau a ffrindiau’r clwb.

 

Am fanylion pellach cysylltwch â’r ysgrifennydd:

Gareth Jones

gareth.sian@btopenworld.com

07947 308249  

 

LLYWYDD NEWYDD LWAFC AGORED - 4 MAWRTH, 2016

 

Ymgasglodd aelodau hen a newydd y clwb yng Nghanolfan Cymry Llundain ychydig cyn y Nadolig i urddo David Morgan fel llywydd newydd y clwb. Roedd y swydd anrhydeddus wedi ei gadael yn wag ers marwolaeth Roy Jones yng ngwanwyn y llynedd a rhwymedigaeth gyntaf y noson oedd i bawb oedd yn bresennol godi eu gwydr er cof am Roy.

 

Mae David yn dilyn yn fawr iawn yn yr un traddodiad â Roy wedi chwarae i Gymry Llundain ers yn ifanc ac wedi mynd ymlaen i wasanaethu’r clwb mewn rolau eraill hefyd. Chwaraeodd David ei gêm gyntaf yn 1960 a bu'n drysorydd am dros 30 mlynedd, felly mae ei gymwysterau yn gadarn.

 

Cyflwynwyd sgrôl goffaol i David gan y cadeirydd Reg Gibbs ac, yn dilyn ychydig mwy o jariau, symudodd y dyrfa oedd wedi ymgynnull ymlaen i’r ty cyri lleol i lawr y ffordd.  

 

TEYRNGED I ROY JONES - 28 MEHEFIN, 2015

 

Taflwyd cysgod dros y paratoadau ar gyfer y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gyda'r newyddion bod llywydd y clwb, Roy Jones, wedi marw ar 19eg Mai. Roedd wedi bod yn sâl â chlefyd Alzheimer ers dros 2 flynedd ac mae ei ddau blentyn Sarah a Keith yn goroesi.

 

Roedd Roy yn Gymro Llundain go iawn gan ei fod yn aml yn ein hatgoffa wedi cael ein geni yn Llundain i rieni Cymreig. Wedi treulio blynyddoedd y rhyfel fel ifaciwî yng Nghaerfyrddin dychwelodd i Finchley lle bu'n byw am weddill ei oes.

 

Roedd ei dad o'i flaen hefyd wedi chwarae i'r clwb ac wedi mynd ymlaen i fod yn llywydd arno. Felly gyda marwolaeth Roy mae ei fewnwelediad a’i wybodaeth unigryw o hanes y clwb yn dyddio’n ôl i ddechrau’r ganrif ddiwethaf yn mynd gydag ef.

 

Tenis oedd cariad cyntaf Roy. Roedd yn chwaraewr medrus iawn a gystadlodd yn Junior Wimbledon a pharhaodd i chwarae tennis cystadleuol yn ogystal â hyfforddi hyd at rai blynyddoedd yn ôl. 

 

Fel pêl-droediwr roedd yn hannerwr blaenaf heb gymryd unrhyw garcharorion ond roedd hefyd yn chwaraewr cyffredinol da. Roedd ei gryfder corfforol a'i dawelwch dan bwysau yn ei alluogi yn amlach na pheidio i droi amddiffyn yn ymosodiad. Does dim dwywaith mai Roy yw’r chwaraewr gorau i’r clwb ei gynhyrchu erioed. Roedd yn ddetholiad rheolaidd i dîm cynrychioliadol y gynghrair mewn gemau yn erbyn cynghreiriau eraill. Yn ystod ei gyfnod o Wasanaeth Cenedlaethol byddai'n aml yn eithriad yn nhimau cynrychioli'r Fyddin fel yr unig chwaraewr nad oedd yn gysylltiedig â chlwb proffesiynol. Ar ôl iddo gael ei ryddhau, daeth West Ham ato i chwarae iddynt ond yn y cyfnod hwnnw efallai nad oedd atyniad gyrfa mewn pêl-droed proffesiynol yn un mor ddeniadol ag ydyw y dyddiau hyn. Beth bynnag rhedodd ei wreiddiau gyda Chymry Llundain yn ddwfn a pharhaodd yn un dyn ffyddlon o'r clwb ar hyd ei oes.

 

Yn ogystal â'i gyfraniad chwarae gwasanaethodd Roy hefyd ar bwyllgorau'r Gynghrair a'r FA Sirol yn ogystal â chyflawni nifer o rolau clwb gan arwain at fod yn llywydd arno. Bydd colled fawr ar ôl ei ymroddiad a'i bresenoldeb.   

 

YN ÔL I’R DYFODOL - 1 Chwefror, 2015

 

Mae wedi dod i’r amlwg bod clybiau pêl-droed Cymreig Brentford, Enfield a Llundain ar un adeg yn rhannu rhywbeth yn gyffredin. Does dim cysylltiad amlwg yn enwedig o ystyried bod Brentford ar hyn o bryd yn reidio’n uchel ym Mhencampwriaeth y Gynghrair Bêl-droed gyda Chymry Llundain ar ben arall y sbectrwm mewn pêl-droed llawr gwlad.

 

Fodd bynnag sefydlwyd y clybiau hyn i gyd o gwmpas yr un cyfnod - Brentford (1889), Cymry Llundain (1891) ac Enfield (1893). Roeddent hefyd i gyd yn gysylltiedig â Chymdeithas Bêl-droed Sir Middlesex ar adeg eu canmlwyddiant. Ar gyfer pob clwb darparodd y Gymdeithas sgroliau wedi'u goleuo i nodi'r achlysur ond am resymau anhysbys ni chawsant eu casglu gan unrhyw un o'r tri derbynnydd. Yn ystod cliriad diweddar yn eu swyddfeydd yn Harrow y gwnaed y darganfyddiad hwn.

 

Pedair blynedd ar hugain yn ddiweddarach, rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn ein gwobr o'r diwedd gan Brif Weithredwr FA Middlesex, Peter Clayton. Daeth ein cysylltiad â'r Gymdeithas i ben rai blynyddoedd yn ôl ond bwriadwn adnewyddu ein cysylltiad o'r tymor nesaf ymlaen.

 

Mae’r digwyddiad hwn hefyd yn ein hatgoffa’n amserol y bydd y flwyddyn nesaf yn nodi ein 125 mlwyddiant ac a fydd yn rhoi cyfle i ni ddathlu pennod arall yn ein hanes hir.

 

Yn anffodus, aeth Enfield, cyn-enillwyr y Cwpan Amatur a Thlws yr FA i ben ar ôl gwerthu ei faes datblygu masnachol yn Southbury Road ym 1999.

 

NEWYDDION TROSGLWYDDO - 1 Ionawr, 2015

Am y tro cyntaf erioed o bosibl yr ymgynghorwyd â ni yn ddiweddar ynglŷn â thystysgrif clirio rhyngwladol i un o’n cyn-chwaraewyr. Mae Mutandawa Gatsi oedd yn chwarae i ni yn y dyddiau pan oedd gennym ni 4 tîm dydd Sadwrn a milfeddyg dydd Sul wedi ymuno â Berowra SC ac roedd cais am ganiatâd wedi ei dderbyn gan yr FA yn Wembley gan Ffederasiwn Pêl-droed Awstralia. Wrth gwrs fe wnaethom gadarnhau’n garedig nad oedd gennym unrhyw wrthwynebiad ac anfon ein dymuniadau gorau i Mutandawa gyda’i glwb newydd.

 

Yn dod y ffordd arall ond dros bellter llawer llai mae James Thomas sydd wedi symud o glwb Senior 2 London Cyfreithwyr. Roedd y trafodaethau trosglwyddo yn gyfeillgar iawn ac yn cynnwys sylw tafod-yn-boch gan Anil Matharu eu hysgrifennydd ymgysylltu i'r perwyl mai polisi eu clwb oedd peidio â cheisio dal ymlaen â chwaraewyr o oedran penodol. Ouch!

 

Er gwaethaf hyn, rydym yn falch iawn o gael James yn rhan o'r tîm ac o allu tynnu ar ei brofiad o'r adrannau uwch wrth i ni gychwyn ar ein hesgyniad ein hunain i fyny'r gynghrair. Cyn iddo gael ei drosglwyddo roedd eisoes yn adnabyddus iawn i ni ac mae wedi cyfrannu’n aruthrol i’r clwb dros y misoedd diwethaf yn ei ddatblygiad o’n gwefan newydd a sefydlu cyfrif trydar.

 

bottom of page